Litigation support

BRINVEST Litigation Support ® és la divisió especialitzada de BRINVEST  formada per professionals degudament acreditats, al servei del professional del dret, especialitzada en l’obtenció d’informació i proves per a aportació a un procediment judicial, bé sigui en matèria laboral, mercantil, civil o penal.

Tractem cada expedient amb la previsió de confeccionar un informe judicial. D’aquesta manera, en el cas que no s’aconsegueixi un acord entre les parts previ a la interposició d’accions, el mateix informe podrà ser immediatament aportat al procediment, sense necessitat d’ampliacions o modificacions formals.

Així mateix, els nostres informes pre-judicials permeten a l’advocat disposar d’una eina útil i documentada per valorar la viabilitat del plet.

La nostra estructura facilita la interrelació entre les diferents tècniques precises per a l’elaboració d’evidència oportuna i idònia sense necessitat d’externalitzar parts del procés. Mentre que des de Brinvest Detectius desenvolupem les accions operatives encaminades a l’obtenció de prova, des de Briforensic Criminalistes procedim al tractament científic i tècnic de les mateixes per a la seva plasmació en l’Informe Pericial de Detectius. en matèries tals com com els delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, informàtica forense, grafística i documentoscòpia, reconstrucció de sinistres, etc.

Cada sol·licitud s’analitza de forma específica, atenent a la seva naturalesa i característiques, així com a l’ús pretès de la prova. Treballem de forma coordinada amb l’advocat, informant-li periòdica i puntualment sobre els progressos obtinguts, a fi d’acomodar la línia d’actuació en funció de les fites intermitges aconseguides.

SERVEIS
  • Localització de demandats
  • Delictes contra la Propiedad Intel·lectual i Industrial
  • Localització i evaluació de testimonis
  • Succesions societàries fraudulentes (aixecament del vel)
  • Infracció a la LAU
  • Alçaments de béns i fallides fraudulentes
  • Localització de béns
Call Now Button